Pedagogisch klimaat en didactische werkwijze

Pedagogisch klimaat
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in de klas, maar ook voor en na schooltijd, goed met elkaar omgaan. Ze moeten met plezier naar school gaan, fijn kunnen leren en zich veilig voelen. In de school hangt een vertrouwde sfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Er zijn regels op school die er voor zorgen dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar en elkaar helpen heeft alles te maken met normen en waarden. Steeds maken wij de kinderen bewust van het leven met elkaar en het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. Iedereen is immers anders. Maak gebruik van je talenten, je capaciteiten maar houd altijd rekening met de ander.

De 5 schoolregels:
1. Wij lopen en praten rustig in de school.
2. Als iemand stop zegt, dan houd je op.
3. Wij helpen elkaar.
4. Wij schelden en vloeken niet.
5. Wij pesten niet, wij hebben respect voor elkaar.

Deze regels gelden voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders.

Didactische werkwijze
Onze school  is een basisschool waar op een gestructureerde wijze onderwijs gegeven wordt. Wij willen kinderen verbazen en prikkelen, zodat ze gaan ontdekken en leren. Hoe meer een kind aangesproken en uitgedaagd wordt, hoe meer plezier en zin het in leren heeft.

Wij werken opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij oog hebben voor goede resultaten van leerlingen. Op onze basisschool werken wij met dag- en weektaken. Daarmee doen wij een beroep op de zelfstandigheid van onze leerlingen. Op school wordt op drie niveaus lesinstructie gegeven. Dat zijn het zogenaamde A, B en C-niveau.

Wij willen kinderen verbazen en prikkelen, zodat ze gaan ontdekken en leren. Zo bereiden we onze kinderen voor op later, met nieuwsgierigheid naar kennis en toekomst.